Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemeen/Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en bij Shapethatwaist.com De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Shapethatwaist.com

 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 3. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Shapethatwaist.com erkend.

 4. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de website van Shapethatwaist.com, ongeacht welk communicatiemiddel je gebruikt, betekent dat deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard.

 5. Shapethatwaist.com heeft het recht haar algemene voorwaarden, leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

 

Overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst tussen Shapethatwaist.com en een klant komt tot stand nadat de bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via het opgegeven emailadres.

 2. Feitelijke uitvoering door Shapethatwaist.com of een door Shapethatwaist.com verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Shapethatwaist.com beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

 3. Indien niet binnen 7 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Shapethatwaist.com en klant hieraan gebonden.

 4. Shapethatwaist.com is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, in geval de klant zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst toerekenbaar niet nakomt.

 5. Indien de klant nalatig blijft de vordering te voldoen, heeft Shapethatwaist.com het recht de bestelling te annuleren of over te gaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant zijn.

 6. Alle aanbiedingen van Shapethatwaist.com, alsmede de door Shapethatwaist.com opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 7. Shapethatwaist.com heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door Shapethatwaist.com zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

 8. De Klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Shapethatwaist.com opgegeven informatie juist en volledig is.

 

Aanbiedingen

 

 1. Aanbiedingen van Shapethatwaist.com gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

 3. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

 4. Shapethatwaist.com is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf.

 5. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website en/of in de bevestigings e-mail binden Shapethatwaist.com niet.


 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen  aansprakelijkheid aanvaard.

 2. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% Btw. Verzendkosten zijn niet standaard inbegrepen in de prijs.

 3. Shapethatwaist.com is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als de bestelling al is voltooid.

 4. Indien de klant zich niet in nederland bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.

 

Betaling

 

 1. De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling. Indien gekozen voor betalen in 2 termijnen: termijnen duren max 1 maand, indien bestelling is geplaatst op 15e van de maand dient de helft van de factuur betaald te worden en de 2e helft dient voor 15e volgende maand betaald te worden via bankoverschrijving. Product word toegezonden na ontvangst betaling 2e termijn. Er word geen geld retour gegeven.

 2. Bij het uitblijven van een tijdige betaling is Shapethatwaist.com gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

 

Levering

 

 1. Op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 2. Shapethatwaist.com streeft ernaar om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website te behalen.

 3. Hygiene producten van Ann Chery & Ann Michell waaronder de items; Waist Trainers/Fajas, Shapewear (ondergoed), Slimmingcreams & Gels en Buttlifters (ondergoed) kunnen niet worden geretourneerd in verband met de Wet op Hygiene.

   

 

Overmacht

 

  28. Shapethatwaist.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Shapethatwaist.com alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 2. Shapethatwaist.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Shapethatwaist.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Garantie

 

 1. Op alle producten op de website van Shapethatwaist.com geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product.

 2. Deze garantie geldt niet indien: 

 • de klant jegens Shapethatwaist.com in gebreke is;

 • de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing zoals gemaild aan afnemer na het plaatsen van de bestelling zijn behandeld.

 • Shapethatwaist.com niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen

 • de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

 

Ontbinding

 

34. Shapewear (ondergoed) valt onder de Nederlandse Hygiene Wetgeving. Wij verlenen een service met betrekking tot het eenmalig ruilen van een Waist Trainer mits klant de gestelde hygiene voorwaarden in acht heeft genomen.

Booty shapewear (ondergoed), Fruit Infusers, Bodyshapers (ondergoed), Slimmingcreams & Wraps kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

 

Voorwaarden om je Waist Trainer te kunnen ruilen

 

 • Laat binnen 3 werkdagen na ontvangst van je pakket weten dat je wenst te ruilen. Mail info.shapethatwaist@gmail.com of maak een ticket aan in je online account. Vermeld je naam en ordernummer. 

 • Waist Trainers en Fajas moeten binnen 7 dagen geretourneerd worden. Deze termijn is bindend en inclusief weekend- en feestdagen. Retouren die niet binnen de gestelde termijn bij ons aangeboden zijn worden niet geaccepteerd.

 • Op het artikel mogen absoluut géén gebruikerssporen aanwezig/zichtbaar zijn als: rimpels/deuken/plooien/vlekken/(lichaams)geuren/pluisjes/haren. Bovendien mag het product niet uitgerekt zijn. Is dit wel het geval dan wordt de retourzending niet geaccepteerd. Pas een waist trainer altijd met een schoon hemd niet langer dan 10 minuten.

 • De labels/kaartjes moeten nog aan de Waist Trainers zijn bevestigd.

 • Waist Trainers worden alleen geruild. Er wordt geen geld teruggeven. Wij verstrekken een tegoedbon die 6 maanden geldig is, mits de retourvoorwaarden in acht zijn genomen.

 • Verzend je retour in de ORIGINELE VERPAKKING met kaartjes aan het product bevestigd, netjes opgevouwen, zonder haren, zonder vlekken en in de verzenddoos met de originele PAKBON.

Met inachtneming van het geen is bepaald in artikel 34, draagt Shapethatwaist.com er zorg voor dat binnen 7 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, een tegoedbon wordt verstrekt.

Bij ontbreken van pakbon word er een warehouse fee van 4 euro ingehouden van het tegoed. De pakbon zorgt ervoor dat het warehouse weet van wie een ruiling afkomstig is. Zonder zijn ze extra tijd aan onderzoeken kwijt.

Een 2e maal ruilen is enkel mogelijk bij hoge uitzondering. Indien een uitzondering word toegekend zijn alle verzendkosten voor rekening klant alsmede de verwerkingskosten welke in het warehouse worden gemaakt a 10 euro.

Iedere schriftelijk door Shapethatwaist.com toegekende uitzondering tot ruilen buiten de normale termijn word 10 euro verwerkingskosten in het warehouse voor in rekening gebracht aan klant / in mindering gebracht op de tegoedbon.

Shapethatwaist.com behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen zoals te lezen op de website pagina Ruilen & Retourneren op de website van Shapethatwaist.com en is gemaild aan de klant direct na het plaatsen van een online bestelling bij Shapethatwaist.com en is zij gerechtigd kosten in rekening te brengen.

 

 

Aansprakelijkheid

35. Shapethatwaist.com is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten.

 

Reclameren

36. Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Klant Shapethatwaist.com daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen alvorends over te gaan tot retourzending aan Shapethatwaist.com. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake. Retourzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

37. De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat Shapethatwaist.com het pakket in ontvangst heeft genomen.

38. Indien blijkt dat de producten na onderzoek door Shapethatwaist.com niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

39. Bij een ruiling die retour gezonden is zonder bijgevoegde pakbon ontvangt de klant een tegoedbon met waarde van bestelling minus administratieve kosten van 5 euro en geen gratis (ruil)verzending indien klant hier recht op had.

40. Komt een pakket retour door een onjuist opgegeven adres van de klant, dan worden de verzendkosten in rekening bij de klant gebracht.

41. Producten die niet worden geretourneerd in de oorspronkelijke onaangebroken verpakking worden niet in behandeling genomen. Er zal geen retourbetaling en geen verrekening plaatsvinden.

 

Privacy/Verwerking Persoonsgegevens

 

42. Shapethatwaist.com verwerkt Persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

43. Shapethatwaist.com zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

44. Shapethatwaist.com maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Gebruik Website

 

45. Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website van Shapethatwaist.com en berusten bij Shapethatwaist.com. De Klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

46. Shapethatwaist.com draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website van Shapethatwaist.com, die van derden afkomstig zijn.

 

Shape That Waist

✓ De beste prijs
✓ De enige met gratis Waist Trainer Guide
✓ Sinds 2009 online
✓ Gratis verzending vanaf 60 euro 

Get to know us!

Alles weten over Shapewear uit Colombia?
Aanmelden

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW    - Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.