Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en bij Shapethatwaist.com De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Shapethatwaist.com.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Shapethatwaist.com erkend.
 4. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de website van Shapethatwaist.com, ongeacht welk communicatiemiddel je gebruikt, betekent dat deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard.
 5. Shapethatwaist.com heeft het recht haar algemene voorwaarden, leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Overeenkomst

6. Een overeenkomst tussen Shapethatwaist.com en een klant komt tot stand nadat de bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via het opgegeven emailadres.

7. Feitelijke uitvoering door Shapethatwaist.com of een door Shapethatwaist.com verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Shapethatwaist.com beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

8. Indien niet binnen 7 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Shapethatwaist.com en klant hieraan gebonden.

9. Shapethatwaist.com is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, in geval de klant zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst toerekenbaar niet nakomt.

10. Indien de klant nalatig blijft de vordering te voldoen, heeft Shapethatwaist.com het recht de bestelling te annuleren of over te gaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant zijn.

11. Alle aanbiedingen van Shapethatwaist.com, alsmede de door Shapethatwaist.com opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

12. Shapethatwaist.com heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door Shapethatwaist.com zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

13. De Klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Shapethatwaist.com opgegeven informatie juist en volledig is.

Aanbiedingen

14. Aanbiedingen van Shapethatwaist.com gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

15. Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

16. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

17. Shapethatwaist.com is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf.

18. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website en/of in de bevestigings e-mail binden Shapethatwaist.com niet.

Prijzen

19. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen  aansprakelijkheid aanvaard.

20. Alle prijzen op de site zijn in lokale munt eenheden, afhankelijk van locatie klant. Verzendkosten zijn niet standaard inbegrepen in de prijs.

21. Shapethatwaist.com is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als de bestelling al is voltooid.

22. De klant is aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.

Betaling

23. De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling.

24. Bij het uitblijven van een tijdige betaling is Shapethatwaist.com gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

Levering

25. Op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

26. Shapethatwaist.com streeft ernaar om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website te behalen.

27. Producten van Ann Chery waaronder de items; Waist Trainers/Fajas, Shapewear, Slimmingcreams & Gels en Buttlifters kunnen niet worden geretourneerd. Onbreekbare verzegeling Waist Trainers is niet mogelijk daar wij klant wettelijk een kans om het product te beoordelen moeten geven. Hier is de wet tegenstrijdig en hier valt geen recht of uitzondering uit te behalen.

Overmacht

28. Shapethatwaist.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

29. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Shapethatwaist.com alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

30. Shapethatwaist.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Shapethatwaist.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Garantie

31. Op alle producten op de website van Shapethatwaist.com geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product.

Deze garantie geldt niet indien: 

 • de klant jegens Shapethatwaist.com in gebreke is;
 • de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing zoals gemaild aan afnemer na het plaatsen van de bestelling zijn behandeld.
 • Shapethatwaist.com niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen
 • garantie geldt niet op haakjes en ritsen na het dragen van een product. Onderzoek een product voorafgaand aan passen.
 • de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

Ontbinding

32. Shapewear is ondergoed en zou hierbij onder de Hygiene Wetgeving vallen. Onbreekbare verzegeling is niet mogelijk daar wij klant wettelijk een kans om het product te beoordelen moeten geven. Hier is de wet tegenstrijdig en hier valt geen recht of uitzondering uit te behalen. Daar wij wereldwijd leveren verlenen wij een service met betrekking tot het eenmalig ruilen van een Waist Trainer zoals beschreven op pagina Ruilen. Mits klant de gestelde hygiene voorwaarden in acht heeft genomen. Annuleren of retourneren van bestellingen is niet mogelijk.

Booty shapewear (ondergoed), Bodyshapers (ondergoed), Slimmingcreams & Wraps kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Voorwaarden om je Waist Trainer te kunnen ruilen

 • Laat binnen 3 werkdagen na ontvangst van je pakket weten dat je wenst te ruilen. Mail via het contactformulier op de site. Vermeld je naam en ordernummer. 
 • Waist Trainers moeten binnen 7 dagen geretourneerd worden. Deze termijn is bindend en inclusief weekend- en feestdagen. Retouren die niet binnen de gestelde termijn bij ons aangeboden zijn worden niet geaccepteerd.
 • Op het artikel mogen absoluut géén gebruikerssporen aanwezig/zichtbaar zijn als: rimpels/deuken/plooien/vlekken/(lichaams)geuren/pluisjes/haren. Bovendien mag het product niet uitgerekt zijn. Is dit wel het geval dan wordt de retourzending niet geaccepteerd. Pas een waist trainer altijd met een schoon hemd niet langer dan 10 minuten.
 • De labels/kaartjes moeten nog aan de Waist Trainers zijn bevestigd.
 • Waist Trainers worden alleen geruild. Er wordt geen geld teruggeven.
 • Verzend je retour in de ORIGINELE VERPAKKING met kaartjes aan het product bevestigd, netjes opgevouwen, zonder haren, zonder vlekken en in de verzenddoos met de originele PAKBON.

Met inachtneming van het geen is bepaald in artikel 32, draagt Shapethatwaist.com er zorg voor dat na goede ontvangst van de retourzending, een nieuw artikel na overleg met de klant word toegestuurd.

Bij ontbreken van pakbon/factuur word er een fulfilment warehouse fee verrekend/in rekening gebracht. De pakbon/factuur zorgt ervoor dat het warehouse weet van wie een ruiling afkomstig is. Zonder dit is er extra tijd gemoeid met onderzoeken afzender.

Een 2e maal ruilen is enkel mogelijk bij hoge uitzondering. Indien een uitzondering word toegekend worden de werkelijke verwerkingskosten fulfilment en verzendkosten in rekening gebracht aan klant.

33. Aan iedere schriftelijk door Shapethatwaist.com toegekende uitzondering tot ruilen buiten de normale termijn worden de werkelijke verwerkingskosten fulfilment in rekening gebracht aan klant.

34. Shapethatwaist.com behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen zoals te lezen op de website pagina Ruilen op de website van Shapethatwaist.com. Shapethatwaist.com is gerechtigd om kosten in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

35. Shapethatwaist.com is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten of voor handelingen van de vervoerder waarbij klant heeft gekozen voor een verzending met nadrukkelijk “eigen risico”.

Reclameren

36. Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Klant Shapethatwaist.com daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen alvorends over te gaan tot retourzending aan Shapethatwaist.com. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake. Retourzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

37. De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat Shapethatwaist.com het pakket in ontvangst heeft genomen.

38. Indien blijkt dat de producten na onderzoek door Shapethatwaist.com niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

39. Bij een ruiling die retour gezonden is zonder bijgevoegde pakbon worden er verwerkingskosten verrekend en word een ruiling niet gratis verzonden (in het geval klant hier recht op had).

40. Komt een pakket retour door een onjuist opgegeven adres van de klant, dan worden de verzendkosten in rekening bij de klant gebracht.

41. Producten die niet worden retour verzonden in de oorspronkelijke onaangebroken verpakking worden niet in behandeling genomen. Er zal geen retourbetaling en geen verrekening plaatsvinden.

Privacy/Verwerking Persoonsgegevens

42. Shapethatwaist.com verwerkt Persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

43. Shapethatwaist.com zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

44. Shapethatwaist.com maakt nauwelijks gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Gebruik Website

45. Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website van Shapethatwaist.com en berusten bij Shapethatwaist.com. De Klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

46. Shapethatwaist.com draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website van Shapethatwaist.com, die van derden afkomstig zijn.

www.shapethatwaist.com

Willemstad, Curaçao

Follow Me!
X